รอยัลฟาร์ม  เจียวกู่หลาน  ได้รับรางวัล สุดยอดผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  2020 ระดับสูงสุด Premium   จากโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020  เป็น สุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณค่า และอัตลักษณ์ ของกรุงเทพมหานคร

รับมอบประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่า กทม.
รับมอบประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่ากทม.
ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล
ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

                ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 652 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ Premium 44 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Platinum 151 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Gold 225 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Silver 153 ผลิตภัณฑ์และระดับ Bronze 79 ผลิตภัณฑ์

Bangkok Brand
Bangkok Brand

 

 ระดับผลิตภัณฑ์
ระดับผลิตภัณฑ์

                นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยในงานแถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค รองรับต่อการเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์และประกาศนียบัตร
ผลิตภัณฑ์และประกาศนียบัตร

                ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับตราเครื่องหมาย “Bangkok Brand” และใบประกาศนียบัตรการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ มั่นใจในคุณภาพและบริการของสินค้า

Bkk Vice Governor Test ROYAL FARM
Bkk Vice Governor Test ROYAL FARM

 

ถ่ายภาพร่วมกับรองผู้ว่า
ถ่ายภาพร่วมกับรองผู้ว่า
นางแบบเดินแฟชั่นโชว์
นางแบบเดินแฟชั่นโชว์

 

นางแบบถือสินค้าเดินแฟชั่นโชว์
นางแบบถือสินค้าเดินแฟชั่นโชว์